จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 
  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ     คู่มือการเลื่อนระดับ     คู่มือการเลื่อนระดับ      
 
 
 


ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น...

ลงพื้นที่ บ้านหนองปลากุ่ม หมู่ 3 บ้านอีปุ้ง หมู่ 4 บ้านหนองมะแซว หมู่ 8 ให้ความรู้ความเข้าใจ เบื้องต้นแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับโรคระบาดในโคกระบือ ลัมปีสกิน และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดแมล...

ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามตราการของภาครัฐ ...

ลงพื้นที่บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปมอบให้ อบต. ดู่ ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ระบาดโควิด-19...


ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น...

ลงพื้นที่ บ้านหนองปลากุ่ม หมู่ 3 บ้านอีปุ้ง หมู่ 4 บ้านหนองมะแซว หมู่ 8 ให้ความรู้ความเข้าใจ เบื้องต้นแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับโรคระบาดในโคกระบือ ลัมปีสกิน และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดแมล...

ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามตราการของภาครัฐ ...

ลงพื้นที่บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปมอบให้ อบต. ดู่ ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ระบาดโควิด-19...

ลงพื้นที่แนะนำร้านค้า ผู้ประกอบการในการจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และรณรงค์การลงทะเบียน ฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...

องค์การบริหารส่วนตำบลดูน ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19...

กิจกรรม Big Cleaning Day ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมังคราราม เพื่อเป็นการป้องกันการ แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19...

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรคโควิด - 19 กับแม่ค้าหาดนางเหงา นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ที่มาใช้บริการหาดนางเหงา และฉีดพ่น แอลกอฮอล์ จุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19...
 
 
11 มิ.ย. 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564
7 มิ.ย. 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564
4 มิ.ย. 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564
1 มิ.ย. 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564
20 พ.ค. 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564
7 พ.ค. 2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564
29 ส.ค. 2562 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
18 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ม.ค. 2562 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 ค...
30 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะ...
30 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะแก...
21 ก.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดูน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
จดหมายข่าว/วารสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร
จัดการของ อบต.ดูน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 223270 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน