จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 
  รายงานควบคุมภานใน     รายงานการควบคุมภายใน     คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน      
 
 
 
 


กิจกรรมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ...

เลี้ยงส่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากวิทยาลัยเทคนิค...

ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณราชการ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว...

ร่วมแสดงมุธิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณการ โรงเรียนบ้านดูนสิม...


กิจกรรมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ...

เลี้ยงส่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากวิทยาลัยเทคนิค...

ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณราชการ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว...

ร่วมแสดงมุธิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณการ โรงเรียนบ้านดูนสิม...

ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2563...

ประชาสัมพันธ์ออกบริการการสำรวจข้อมูล แสงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563 ...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1...

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น บุญมหาสังฆทาน ประจำปี 2563...
 
 
5 ต.ค. 2563 ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
21 ก.ย. 2563 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ...
28 ส.ค. 2563 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
7 ส.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเ...
29 ก.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระด...
29 ก.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประม...
29 ส.ค. 2562 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
18 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ม.ค. 2562 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 ค...
30 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะ...
30 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะแก...
21 ก.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดูน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
จดหมายข่าว/วารสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อบต.ดูน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 127256 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน