จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่  ควบคู่หลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้คนยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง

2. การแก้ไขปัญหาสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4. การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย

6.  ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่        

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 223275 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน