จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อบต.ดูน

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

>> ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร

- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
info.dla.go.th/
- e-plan
e-plan.dla.go.th/
- ระบบบัญชี e-lass
www.laas.go.th/
- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.
ele.dla.go.th/
- ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
http://lhr.dla.go.th/hr/

 >> ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย
 
 >> ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร
 
 >> ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน
 
 >> ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.ดูน
http://www.doonlocal.go.th/data.php?content_id=23
>> ระบบทะเบียนประวัติบุคคล
 
 >> ระบบสารสนเทศที่สามารถ share
 
 >> สารสนเทศความต้องการของผู้รับบริการ
 
 >> ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้
 องค์ความรู้ภายในองค์กร
 
 องค์ความรู้ภายนอกองค์กร
 
คู่มือ มาตรฐาน องค์ความรู้
 
 
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 223265 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน