จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 สภา อบต.

นายประมูล  พุฒพันธ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายคำหล้า  สายบุบผา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางปนัดชญา  นามวงศ์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญเริ่ม  พงษ์อ่อน นายปัญญา  คงสิม นายคำผัน  อารีย์ นายทองดี  หมื่นสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3

 
นางบังอร  ศรเพ็ชร   นายบัลลังก์  ทองสุ นางคำสิงห์  พรมเสนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7
 
นายธงชัย  โสลุน   นางสาวสายสมร  นนใส นายประดิษฐ์ วงศ์ใหญ่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 10
นายณรงค์  แสงผาลา นางอรวรรณ  กิ่มเกลี้ยง นางผ่องพรรณ  พละศักดิ์ นางคมขำ  อัมภรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่14
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 223266 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน