วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดทำเนียบผู้บริหารและผังหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำรักงาน เก้าอี้ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด
13  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านสิม-โนนโพธิ์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.68-018 ตำบลดูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในสำนักงาน อบต.ดูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง