วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563 และปิดเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างย้ายจานรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและติดตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ติดตั้งและเดินสายโทรศัพท์ ภายในอาคารสำนักงาน
15  มิ.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2168-บ้านอีปุ้ง) บ้านอีปุ้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะแซว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารื้อถอนกระจกอลูมเนี่ยมและติดตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง