วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
ซื้อลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง